O našem programu

 

Stručni tim školice sporta obuhvata profesore sporta i fizioterapeute sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom.

Program je namenjen deci uzrasta od 3 do 10 godina i usmeren je ka razvijanju psihomotornih sposobnosti dece, naš cilj je da postignemo pravilan razvoj dece kroz igru i sport.

Deca imaju prirodnu potrebu za fizičkom aktivnošću. Razvijanje aktivnosti podržava sve dimenzije ličnog razvoja deteta u najranijem detinjstvu. Fizička aktivnost ima pozitivno dejstvo na psihu i motoriku. Ona je od vitalnog značaja za rast i razvitak organizma. Ovaj program je koncipiran tako da se na osnovu pregleda i određivanja funkcionalnog statusa od strane stručnih lica napravi individualni plan i program vežbanja za svako dete. Program je osmišljen tako da se osnovne veštine kao što su hodanje, trčanje, skakanje, kotrljanje, guranje i balans kojima je dete već ovladalo usavrše i usmere u cilju savladavanja težih i kompleksnijih radnji. U interakciji sa drugom decom ona uče kako da savladaju teže motoričke zadatke, pomažu i usmeravaju drugu decu da ovladaju veštinama.

Program vežbi je napravljen tako da deca kroz igru i zabavu razvijaju psihomotorne sposobnosti. Obuhvata vežbe za prevenciju nastanka i korekciju već postojećih deformiteta stopala, kolena i kičmenog stuba. Naš CILJ je da pokrenemo decu i omogućimo im pravilan telesni razvoj, unapredimo njihovo zdravlje i razvijamo im psiho motorne sposobnosti.

Pregled i određivanje funkcionalnog statusa je besplatno. Rad u malim grupama i individualan pristup svakom detetu. Termini vežbanja po dogovoru.

Pregled sprovode fizioterapeuti, i odvija se u sagitalnoj i frontalnoj ravni tela. Podrazumeva uzimanje osnovnih antropometrijskih parametara, kao i kompletan pregled lokomotornog aparata. Svakom detetu pre početka vežbanja prethodi određivanje detaljnog funkcionalnog nalaza, i na osnovu njega se svakom ponaosob prilagođava program vežbi. Na svakih 6 meseci pravi se novi funkcionalni status i upoređuje se sa prethodnim kako bi se mogao pratiti postignuti napredak deteta.

Zastupljeni su svi elementi fizikalnog pregleda: anamneza, pregled lokomotornog sistema, funkcionalna testiranja. Određenim testovima može se utvrditi stanje lokomotornog aparata. Kada se radi objektivan nalaz uzimaju se podaci od opšteg značaja, a postoji i nalaz za pojedine delove tela.

Opštim nalazom se utvrđuje stepen opšte pokretljivosti, rast, građa kostiju i mišića,uhranjenost, psihički status, opšte promene na koži, stanje glave, vrata, grudnog koša. Posle opšteg nalaza pažnja se posvećuje pregledu lokomotornog aparata.

1. Pregled lokomotornog aparata
Pregled lokomotornog aparata sastoji se iz pregleda opštih lokomotornih funkcija i pregleda pojedinih segmenata.
1.1. Opšte lokomotorne funkcije
Glavne opšte lokomotorne funkcije su hod i postura. Dovoljan metod pregleda je inspekcija.

1.1.1. Hod
Gruba inspekcija hoda obuhvata inspekciju širine oslonca, dužine iskoraka i simetriju kretanja delova tela u odnosu na težište tela koje se nalazi neposredno ispod S1 pršljena. Širi oslonac, kraći iskorak ili nejednaki iskorak, kao i pomeranje karlice ili celog tela pri hodu su znaci poremećaja hoda.

1.1.2. Postura je relativna uskladjenost delova tela prema površini oslonca. Inspekcija posture (stava tela, držanja) obavlja se u stojećem stavu u frontalnoj i sagitalnoj ravni. U frontalnoj ravni posmatra se visina ramena, lopatica, karličnih kostiju i uzdužna osovina ekstremiteta. U sagitalnoj ravni (lateralno posmatranje, eventualno oslonjen pacijent na ravnu podlogu) posmatra se položaj delova tela prema gravitacionoj osovini. Najčešći poremećaji posture su skolioza, protruzija glave, hiperlordoza (gojaznost,) torakalna kifoza, aplatirana lumbalna lordoza (ravna leđa), varusi i valgusi aksijalnih segmenata.